ഹ്ബ്ക്സഗ് റഷ്യൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഏജന്റ് ട്രിപ്പ് കമ്പനി ഉഗൊല് രൊഷീ മൈനിംഗ് എക്സിബിഷൻ പങ്കെടുത്തു

ജൂൺ 5, 2018 ന് ഹ്ബ്ക്സഗ് റഷ്യൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഏജന്റ് ട്രിപ്പ് കമ്പനി ഏത് സൈബീരിയൻ മേഖലയിലെ റഷ്യയിലെ നോവൊകുഴനെറ്റ്സ്ക് നഗരത്തിൽ നടന്ന സ്വാധീനിച്ചതും, ഏറ്റവും കൽക്കരി ഖനനം എക്സിബിഷൻ ആണ് ഉഗൊല് രൊഷീ മൈനിംഗ് എക്സിബിഷൻ, പങ്കെടുത്തു.

222222

൧൧൧൧൧൧ (1)


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-൧൧-൨൦൧൮
WhatsApp Online Chat !